pingdom5

ทดสอบความเร็วของเว็บ, 2 นาทีกับการทดสอบเว็บว่าเร็วหรือช้า ด้วยเครื่องมือ https://tools.pingdom.com/ สามารถแยกโครงสร้างของหน้าเว็บไซต์ออกมาได้

ทดสอบความเร็วของเว็บ, 2 นาทีกับการทดสอบเว็บว่าเร็วหรือช้า ด้วยเครื่องมือ https://tools.pingdom.com/ สามารถแยกโครงสร้างของหน้าเว็บไซต์ออกมาได้