เว็บถูกเว็บแพง มันต้องแตกต่างกันอย่างชัดเจน จนเห็นได้ชัด